Uydumarket Banner  

Gösterilen Mesajlar: 8 mesajdan 1 ile 8 arası

Konu: 18-03-2004 Tarihli yeni Amatör Telsiz Yönetmeliği

 1. #1
  New Member
  Giriş Tarihi
  13-03-2004
  Mekan
  26 Eskişehir
  Mesajlar
  27
  Kan Grubu
  AB Rh ( + )
  Üye No
  6843

  Post 18-03-2004 Tarihli yeni Amatör Telsiz Yönetmeliği  Amatör Telsizcilik Yönetmeliği


  BİRİNCİ KISIM
  Başlangıç Hükümleri


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak , Kısaltmalar


  Amaç
  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan Amatör Telsizcilikle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

  Kapsam
  Madde 2- Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca Amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak kişilerin ve amatör telsizci adaylarının yetiştirilmeleri amacıyla, A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip bir kişinin sorumluluğunda olmak kaydıyla ; Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve ögretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar ile izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarının, amatör telsiz istasyonu kurup, çalıştırabilmeleri için gereken kuralları ve işlemleri kapsar.

  Yasal Dayanak
  Madde 3- Bu Yönetmelik; 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 uncu ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Kısaltmalar
  Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

  a) ITU : Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,
  b) IARU : Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,
  c) CEPT : Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğini,
  d) TK : Telekomünikasyon Kurumunu,
  e) UTC : Uluslararası Saati,
  f) MSA : Ulusal Saati,
  g) TYK : Telsiz Yayın Kontrolünü,
  h) PEP : Maximum Verici Çıkış Gücünü (Peak Envelope Power),
  i) RTTY : Radyo Teleksi (Radio Teletype),
  j) FSTV : Hızlı Taramalı TV Sistemini (Fast Scan TV),
  k) SSTV : Yavaş Taramalı TV Sistemini (Slow Scan TV),
  l) PSK : Faz Anahtarlamalı Sistemini (Phase Shift Keying),
  m) AMPR : Amatör Paket Radyo Sistemini,
  n) APRS : Otomatik Pozisyon Belirleme Sistemini (Automatic Position Reporting System),
  o) GW : Haberleşme Sistemleri Arasındaki Geçiş Noktasını (Gateway),
  p) SWL : Kısa Dalga Dinleyiciyi,
  r) NTERNET : Uluslararası bilgi iletişim ağını,
  s) CTCSS : Cihazların Enterferanstan Korunabilmesi İçin Kullanılan Uluslararası Standart Ton Kontrol Sistemini,
  t) TCP/IP : İnternet Haberleşme Protokolunu,
  u) BTM : Bilgisayar Temelli Modülasyonu,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Temel Kavramlar

  Tanımlar
  Madde 5- Amatör Telsizcilik ile ilgili temel tanımlar aşağıda sıralanmıştır.

  a) Amatör Telsizcilik Sınavı : Amatör Telsizcilik belgesi alabilmek için TK veya gerektiğinde yetki verdiği kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yeterlilik sınavı.

  b) Amatör Telsizci / Radyo Amatörü : Amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi.

  c) Amatör Telsizcilik Belgesi : Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile ülkemizle mütekabiliyet anlaşması bulunan veya TK tarafından kabul edilen bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belge.

  d) CEPT Amatör Telsizcilik Belgesi : CEPT ülkelerince kabul edilen ve tüm CEPT ülkelerinde mütekabiliyet esasları çerçevesinde geçerli olan herhangi bir Amatör Telsizcilik Belgesi.

  e) Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi : Türkiye ile mutekabiliyet şartları mevcut yabancı ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesi karşılığında, Türkiye'de geçici olarak çalışmak isteyen amatör telsizcilere verilen amatör telsizcilik belgesi.

  f) Amatör Telsiz Cihazı : İzin verilen band ve emisyonlarda amatör telsizciler tarafından, sabit, mobil veya portatif olarak çalıştırılan telsiz verici veya alıcı-verici telsiz cihazları.

  g) Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesi : Amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan cihazların her birine verilen kayıt belgesi.

  h) Amatör Telsiz İstasyonu : TK tarafından kullanımına izin verilmiş amatör telsiz cihazları ile, Amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler ve Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar ile izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyon.

  i) Sabit Telsiz : Amatör telsiz istasyon ruhsatnamesinde kayıtlı adreste, sabit bir enerji kaynağı ve antene bağlı olarak çalıştırılan amatör telsiz cihazı.

  j) Mobil Telsiz : Amatör telsizci tarafından, kara veya deniz taşıtlarına monte edilmiş olarak, belirtilmemiş noktalarda hareket halinde veya duraklama esnasında aracın güç kaynağı ve araca monte edilmiş anten ile çalıştırılan amatör telsiz cihazı.

  k) Portatif (El) Telsiz : Amatör telsizci tarafından, taşınabilir güç kaynağı ve cihaza monte edilmiş anten ile hareket halinde veya belirtilmemiş noktalarda çalıştırılabilen amatör telsiz cihazı.

  l) Mobil İstasyon : Amatör Telsizci tarafından kısa süreli olarak belirtilmemiş noktalarda çalıştırılabilen Amatör Telsiz İstasyonu.

  m) Röle Cihazı : Amatör telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyondan aldığı sinyalleri, aynı anda otomatik olarak başka bir frekanstaki alıcılara yayınlayan aktarıcı.

  n) Röle İstasyonu : Amatör röle cihazının çalıştırıldığı yer.

  o) Amatör Telsiz Haberleşmesi : Amatör telsizciler arasında yapılan ve maddi çıkar sağlamayan, sadece hobi amacı taşıyan haberleşme.

  p) Olağanüstü Hal ve Acil Durum Haberleşmesi: Doğal afetlerde , beklenmedik olaylarda, can ve mal emniyeti ve Milli Güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi ve Sivil Savunma teşkilatına yardımcı olmak üzere, olay mahallindeki en üst düzey mülki amirin talimatı ile ilgili kamu kurumunun yönetimi altında amatör telsizciler tarafından ilgili birimlerle veya kendi aralarında yapılan telsiz haberleşmesi.

  r) QSL Kartı : Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşme kayıtlarının, haberleşmenin kanıtı olmak üzere, karşılıklı olarak iletilmesinde kullanılan posta kartı.

  s) Haberleşme Kayıt Defteri (Log Book) : Amatör telsiz haberleşmelerinin kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan kayıt defteri.

  t) Sorumlu Operatör : Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizci.

  u) Acil Durum Haberleşmesi Kontrol Operatörü : Olağanüstü Hal ve Acil Durum Haberleşmesi sırasında belirli bir bölgede, oluşturulan haberleşme ağına katılan amatör telsizcilerin haberleşmelerini koordine etmek için Türkiye Acil Durum Yönetimi ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün bildirimi üzerine görevlendiren amatör telsizci.


  İKİNCİ KISIM
  Sınavlar ve Amatör Telsizcilik Belgesi


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Sınavlar


  Sınav için Başvuru
  Madde 6- Amatör telsizcilik sınavına girebilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

  a) 12 yaşını bitirmiş olmak,

  b) İlkokul mezunu olduğunu veya temel eğitime devam edenlerin 6 ncı sınıfa geçmiş olduğunu belgelemek,

  c) Fotoğraflı sınav başvuru formu doldurarak, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadıklarını kanıtlayan adli sicil belgesi ile birlikte TK‘ya göndermek veya amatör dernekler aracılığı ile iletmek.

  Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan, çalıştıkları kurum ya da kuruluşlardan resmi yazı ibraz etmeleri halinde adli sicil belgesi istenmez. Adaylardan 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru aranır.

  d)Türkiye ile mütekabiliyet esası uygulamasını kabul etmiş herhangi bir ülkenin vatandaşı, bu maddenin (a) bendindeki şartı yerine getirmek ve başvuru formuna pasaportunun fotokopisini eklemek suretiyle sınava girmek için başvurabilir.

  e) Sınava girmek isteyen engelli kişiler, durumlarıyla ilgili doktor raporunu başvurularına eklerler.

  Sınav Konuları
  Madde 7- Amatör telsizcilik sınavı, aşağıda belirtilen konularda yapılır.

  a) Teknik konular
  1) Temel elektrik,elektronik devreler ve devre hesaplamaları,
  2) Yarı iletkenler, entegre ve mikroişlemci devre uygulamaları,
  3) Telsiz alıcılarının devreleri, çalışmaları, fonksiyonları ve özellikleri,
  4) Telsiz vericilerinin devreleri, çalışmaları, fonksiyonları ve özellikleri,
  5) Güç kaynakları, filtreler, güç yükselteçleri, dedektörler, osilatörler,
  6) Antenler, transmisyon hat ve propagasyon hakkında bilgiler,
  7) Enterferans ve sebepleri,
  8) Ölçü aletleri hakkında temel bilgiler,

  b) İşletme ile ilgili konular
  1) Ulusal ve Uluslararası Amatör Telsiz işletme kuralları,
  2) Q kodlarının anlam ve kullanımları,
  3) Çalışmada kullanılan kısaltmalar,
  4) İşletme kayıtlarının tutulması,
  5) QSL kartları,
  6) UTC saat ve genel coğrafya bilgisi,
  7) Amatör çağrı yapabilecek derecede gerekli olan uluslararası telsiz işletme terimleri,
  8) Amatör telsizcilerin sınıflarına göre kullanabilecekleri frekans bandları,
  9) Frekans bandları ile ilgili kriterler ve IARU band planları,
  10) Heceleme alfabesi (Uluslararası - Türkçe),
  11) Uluslararası tehlike işaretleri,
  12) Çağrı işaretleri ve kullanımı.

  c) Kanun ve yönetmelikler ile ilgili konular
  1) Telsiz Kanunu,
  2) Amatör Telsizcilik Yönetmeliği,
  3) Telsiz Yayın Kontrolü Yönetmeliği.

  d) Mors alfabesi ile uygulamalı alma ve gönderme.
  1) Bir dakikada , 5 alfanümerik karakterden oluşan 5 gurubun alınması,
  2) Bir dakikada , 5 alfanümerik karakterden oluşan 5 gurubun gönderilmesi.


  Amatör Telsizcilik Belgesi Sınıfları
  Madde 8- Amatör telsizcilik belgeleri A ve B sınıfı olmak üzere ikiye ayrılır ve her iki sınıf belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır.

  a) A Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi alabilmek için, yazılı sınav konularının herbirinden 100 tam puan üzerinden en az 75'er puan alınması ve ayrıca uygulamalı mors sınavında dakikada 5 alfanumerik karakterden oluşan 5 gurubun en çok yüzde beş hata ile alınması ve gönderilmesi gerekir. A sınıfı belgeye sahip amatör telsizciler, amatörlerin kullanımına açık olan bütün frekans bandlarını kullanabilir ve istasyon kurabilirler.

  b) B Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi alabilmek için, yazılı sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir. B sınıfı belgeye sahip amatör telsizciler, bu sınıfın kullanımına açık olan 144 MHZ ve daha yüksek bütün frekans bandlarını kullanabilir ve istasyon kurabilirler.

  c) Bir CEPT ülkesi veya Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan bir ülkeden alınmış amatör telsizcilik belgesi, geçerlilik süresince kullanılmak üzere, eşdeğeri sınıfta bir amatör telsizcilik belgesine çevrilir. Bu durumda belgenin, başvuru tarihindeki geçerliliği TK Bölge Müdürlüklerince dikkate alınır.


  Sınav Yeri ve Zamanı, Sınava Başvuru , Sınav Komisyonu
  Madde 9- Sınav yeri ve zamanının belirlenmesi, sınava başvuru ve sınav komisyonunun oluşturulmasında aşağıdaki usuller uygulanır.

  a) Amatör telsizcilik sınavları, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez TK veya ilgili TK Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenen tarih, saat ve yerlerde yapılır.

  b) Sınav tarihi, saati ve yeri TK Bölge Müdürlüklerince sınavdan (en az 20 gün ) önce tüm amatör telsiz derneklerine yazı ile duyurulur ve TK’nun internet sayfalarında yayınlanır. Adaylar sınavlara girebilmek için sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar, sınava girecekleri TK Bölge Müdürlüklerine başvurmuş olmalıdırlar.

  c) Adaylar her sınav döneminde bir kez sınava girebilirler.

  d) Sınavlar TK Bölge Müdürlüklerince oluşturulan veya TK tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca oluşturulacak sınav komisyonları tarafından yapılır.


  Sınav Yöntemi ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Madde 10- Sınavların yapılışı, soru çeşitleri, süresi ve değerlendirilmesi:

  a) Teorik konular yazılı, mors sınavları yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.

  b) Yazılı soruları; cevaplı, doğru/yanlış tipli, seçmeli, doldurmalı, çizimli veya benzeri tiplerde 25’er sorudan ( teknik, işletme, kanun ve yönetmelik konularında ayrı ayrı olarak 25’er soru) oluşacak şekilde hazırlanır. Sınav dili Türkçe’dir. Engelli adayların sınavı için gerekli düzenlemeler yapılır.

  c) Yazılı sınavın süresi; soruların dağıtılması ve sınav talimatının okunmasından sonra başlamak üzere, toplam iki saattir. Yazılı sınav sonrasında uygulamalı mors kodu sınavı gruplar halinde yapılır.

  d) Sürenin bitiminde, sınav komisyonu durumu tutanakla tespit eder. Sürenin sona ermesine rağmen cevap kağıdını vermeyenlerin kağıdı değerlendirmeye alınmaz.

  e) Sınavlarda sınav görevlileri tarafından kopya çektiği tespit edilenlerin sınav kağıtları iptal edilir. Kopya çekenler 3 yıl müddetle sınava giremezler.

  f) Değerlendirmede A ve B sınıfları için belirtilen yeterli puanı alamayanlar sınavı kaybetmiş sayılırlar. Sınav sonuçları sınav yerinde ilan edilerek adaylara duyurulur.

  g) Amatör telsizcilik sınavı için kamu kurum ve kuruluşları ile amatör telsiz derneklerinin olanaklarından yararlanılabilir.

  h) Sınav hakkı sınırsızdır.

  ı) Yazılı sınavlarda A sınıfı için gerekli puanı alarak başarılı olup mors sınavına girmeyen veya mors sınavından başarısız olanlar, B sınıfı belge almaya hak kazanırlar. Bu şekilde belge alanlar daha sonra sadece uygulamalı mors sınavında yeterli puanı almaları halinde A sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

  j) B sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi amatör telsizciler A sınıfı belge alabilmek için yeniden yazılı ve uygulamalı mors sınavına girerler.

  k) Haberleşme veya elektrik elektronik dalında ihtisası bulunan ve bu ihtisasını belgelendiren en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar. Bunlardan işletme bilgisi ile kanun ve yönetmelikler konularındaki sınavlarda da başarılı olanlara B sınıfı; Bu konulardan A sınıfı için yeterli puanı alıp ayrıca uygulamalı mors sınavından da başarılı olanlara A sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi verilir.

  l) Sınav kağıtları 2 yıl saklanır, saklama süresi sona eren sınav kağıtları bir tutanak düzenlenerek imha edilir.


  İKİNCİ BÖLÜM
  Amatör Telsizcilik Belgesi İçin Başvuru, Belge Yenileme


  Amatör Telsizcilik Belgesi İçin Başvuru
  Madde 11- T.C. vatandaşları ile Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılara belge verilmesi için aşağıdaki usüller uygulanır.

  a) Amatör Telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde başvuruda bulunan T.C. vatandaşları bir dilekçe ile TK Bölge Müdürlüklerine başvurarak belgelerini alırlar. Bulundukları adreslerinin belirtildiği başvuru dilekçesine, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, amatör telsizcilik belgesi ücretinin yatırıldığına dair ücret makbuzunun aslı veya fotokopisi eklenir.

  b) Mütekabiliyet anlaşması bulunan veya CEPT üyesi olan bir ülkeden Amatör Telsizcilik Belgesi almış T.C.vatandaşları, aldıkları belgelerinin aslını sunmak, (a) bendinde yer alan tüm diğer belgeleri eklemek kaydıyla TK Bölge Müdürlüklerinden ülkemizde karşılığı olan belgelerini alırlar.

  c) Amatör Telsizcilik sınavında başarılı olup sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde başvuruda bulunan yabancılar; başvurularına iki adet fotoğraf, oturma belgesi, pasaport fotokopisi, ödenmesi gereken belge ücretinin yatırıldığına dair ücret makbuzunun aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla TK Bölge Müdürlüklerinden belgelerini alırlar.

  d) CEPT üyesi bir ülkenin vatandaşı ile; CEPT üyesi olmayan ancak Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkenin vatandaşı olan yabancılar; ülkelerinden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olmaları ve 3 aydan daha fazla süreyle ülkemizde geçici süre ile bulunacaklarını bildirmeleri halinde , başvurularına ülkelerinden aldıkları belgenin onaylı sureti, iki adet fotoğraf, pasaport fotokopisi, Türkiye’de bulunacağı süre içerisinde kalacağı adres veya adresleri, kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dökümanları eklemek kaydıyla TK Bölge Müdürlüklerinden 1 yıl geçerli ve gerektiğinde geçerlilik süresi uzatılabilen Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi alabilirler.

  Çağrı İşaretinin Verilmesi
  Madde 12- Amatör Telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiler ile, A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip bir sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kurma izni alan; Amatör telsiz derneklerine, eğitim ve ögretim kurumlarına, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar ile izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarına,TK Bölge Müdürlükleri tarafından , aşağıda belirtilen usüllere göre çağrı işareti tahsis edilir.

  a) Amatör telsizcilerin çağrı işaretleri; ön ek, bölge numarası ve son ek olmak üzere üç bölümden meydana gelir.

  1) Ön ek ; TA, TB, TC veya YM harf guruplarından birisidir.

  2) Bölge numarası; amatör istasyonun bulunduğu ve amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen adresin (ilin) dahil olduğu amatör bölgeye ait, 0 dan 9 a kadar belirlenen bir sayıdır. Amatör telsizcilik faaliyetleri için düzenlenen bölgelere dahil olan illerin listesi EK ( 1 )’dedir.

  3) Son ek ; bölge numarasından sonra gelen en az bir, en çok dört harften oluşan harf
  gurubudur.

  b) CEPT veya CEPT kararlarını kabul etmiş ülkelerden ya da ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç aydan az süre için geçici olarak Türkiye'ye gelen ve amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen yabancı uyruklu amatör telsizciler, kendi ülkelerinden aldıkları çağrı işaretlerinin başına;

  1) TA,TB ön ekini,

  2) Bulundukları bölge numarasını,

  3) "/" (Ayırma) işaretini ilave ederek gönderme yapabilirler.

  c) Özel gün ve durumlarda, TK Bölge Müdürlükleri tarafından uygun görülmesi halinde geçici olarak TA,TB, TC veya YM önekli özel çağrı işareti tahsis edilebilir.


  Amatör Telsizcilik Belgesi Yenilenmesi
  Madde 13- Geçerlilik süresi dolan Amatör Telsizcilik Belgesinin yenilenmesi veya belge sahibinin yazışma adresinin değişmesi halinde TK Bölge Müdürlüklerine başvurulur. Başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir.

  a) 2 Adet vesikalık fotoğraf,

  b) Adli sicil belgesi veya kamu personeli olanların kurumlarından alacakları onaylı belge,

  c) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair makbuzun aslı,

  d) İkametgah belgesi (adres değişikliği halinde).

  Belge yenileme müracaatında bulunanların belgeleri geçerlilik süresi yenileme tarihinden başlamak kaydıyla yenilenir. Belgenin geçerlilik süresi dolan belge sahipleri yenileme işlemi yapılıncaya kadar amatör telsizcilik çalışmalarında bulunamazlar.

  Amatör Telsizcilik Belgesinin kaybolması veya yıpranması halinde belge sahibine ilgili TK Bölge Müdürlüklerince yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla yenisi verilir.

  Kısa Dalga Dinleyici (SWL) Belgesi
  Madde 14- Kısa dalga dinleyici (SWL) belgesi; Telsiz Kanunu gereğince kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak, haberleşme yapan tarafların görüşmelerini kayıt (log) defterine kaydeden ve bu istasyonlara (SWL) kartı göndermek isteyen kişilere süresiz olarak verilir. Kısa dalga dinleyici (SWL) belgesi sahipleri, bu amaçla kullandıkları radyo alıcıları için bir dilekce ile TK Bölge Müdürlüklerine başvururlar ve tescil ücretini ödeyerek cihazlarını kaydettirirler. 18 yaşından küçük olanların formu velisi veya vasisi tarafından imzalanır.

  Kısa dalga dinleyici (SWL) belgesi sahiplerine, TK Bölge Müdürlükleri tarafından çağrı işareti verilir. Çağrı işareti;

  1) Türkiye çağrı işareti ön eki TA,

  2) Bulunduğu bölge numarası,

  3) Bulunduğu ilin trafik kod numarası,

  4) Üç rakamlı olarak sıra numarası,

  olmak üzere dört kısımdan meydana gelir.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Amatör Telsiz İstasyonları


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amatör Telsiz İstasyonları


  İstasyon Kuruluşu
  Madde 15- Amatör telsizcilik belgesi alan gerçek kişiler ile , A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip bir gerçek kişinin sorumluluğunda olmak kaydıyla Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve ögretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler. Belge sahipleri tarafından kurulan istasyonlar belge sahibinin çağrı işareti ile; diğer kurum ve kuruluşlarca kurulan istasyonlar da TK tarafından o kurum ve kuruluşlara verilen çağrı işaretleri ile anılırlar.

  Amatör telsizcilik belgesi sahibi gerçek kişiler yurt sathında ikinci bir istasyon kurabilirler. Tek çağrı işareti verilen belge sahipleri, bu ek istasyonda belgesindeki çağrı işaretine, “/” ya da “-” işareti ile yeni adresi kapsayan bölgenin numarasını ekleyerek haberleşme yapabilirler.


  İstasyon Kurmak İçin Başvuru
  Madde 16- Amatör telsiz istasyonu kurmak isteyen amatör telsizciler ile, Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve ögretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları ilgili TK Bölge Müdürlüklerine başvururlar. Başvuru dilekçesi ekinde,

  a) İstasyon sorumlusu tarafından imzalanmış başvuru formu,

  b) Kurulacak istasyonun adresi ve coğrafi koordinatları,

  c) İstasyonda kullanılacak amatör telsiz cihazlarına ait cihaz listesi ve cihazların teknik özelliklerini içeren teknik dökümanlar,

  d) Listede yer alan cihaz tescil ücretlerinin yatırıldığına dair makbuzların aslı,

  e) İstasyon sorumlusu amatör telsizciye ait Amatör Telsizcilik Belgesinin fotokopisi,

  f) 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için veli veya vasi oluru,
  bulunur.

  Başvuruda bulunanlara TK Bölge Müdürlüklerince, süresiz Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatı verilir. Kanunda belirtilen cihaz ruhsat ücreti, cihazların ilk kaydında ve devir işlemlerinde alınır.


  İstasyonun Çalıştırılması
  Madde 17- Amatör telsiz istasyonunu çalıştırmada aşağıdaki usüller uygulanır.

  a) İstasyonda kullanılacak olan cihazlar TK tarafından düzenlenecek amatör telsiz istasyon ruhsatnamesine işlenir. Bu belge istasyonda bulundurulur. Amatörlerce istasyon kuruluşundan sonra edinilen cihazlar da bildirimde bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu ruhsatına kaydettirilir.

  b) Amatör telsiz istasyonundaki cihazlar, izin verilen frekans bandları, emisyon tipi ve güçlerde, bildirilen sabit istasyonda kullanılabileceği gibi, mobil veya portatif olarak da kullanılabilir.

  c) Cihazların kayıtlardan düşürülmesi , yeni cihaz eklenmesi veya devir işlemleri dışında ayrıca TK ‘ya bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.

  d) Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesinin kaybolması veya yıpranması halinde belge sahibine ilgili TK Bölge Müdürlüklerine müracaatları halinde ruhsat yenileme ücreti tahakkuk ettirilerek yenisi verilir.

  e) Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesi aslı veya fotokopisi, sabit istasyonun bulunduğu yerin görünen bir yerine asılır.

  f) İstasyondaki cihazların bir veya birkaçının mobil veya portatif olarak kullanılmak üzere istasyon dışına çıkarılması durumunda amatör istasyon ruhsatnamesinin aslının veya fotokopisinin sorumlu operatörün yanında bulundurulması zorunludur.


  İKİNCİ BÖLÜM
  İstasyonlarla İlgili Diğer Kurallar


  Cihaz İlavesi, Devir ve Kayıt Silme
  Madde 18- Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesine cihaz ilavesi, cihaz devri ve cihaz kaydının silinmesi halinde aşağıdaki usüller uygulanır.

  a) Amatör telsizcilik belgesi sahibi tarafından satın alınan , devir veya hibe yolu ile edinilen ya da bu yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen güç sınırının üzerinde olacak şekilde amatör bandlarda çalışmak üzere imal edilen veya hurda olarak temin edilip onarılan cihazların mevcut Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesine işlenmesi veya kullanım dışı kalan cihazların kaydının silinmesi için TK Bölge Müdürlüklerine başvurulur. Yeni edinilen cihazların TK tarafından belirlenen amatör cihaz standartlarına uygunluğu belirlendiğinde Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesi düzenlenir.

  b) Yeni kaydedilecek cihazlar veya devralınacak cihazlar için kanunda belirtilen cihaz ruhsat ücretinin ödendiğine dair makbuz aslı ve eski ruhsat aslı başvuruya eklenir.

  c) Amatör Telsiz İstasyonu Ruhsatnamesinden silinen cihazlar sahiplerine iade edilir.


  İstasyonda Bulundurulacak Dökümanlar
  Madde 19- Her amatör telsiz istasyonunda; amatör telsizcilik belgesi ve amatör telsiz istasyonu ruhsatnamesine ek olarak;

  a) Telsiz Kanunu,

  b) Amatör Telsizcilik Yönetmeliği,

  c) İstasyon Güvenlik Talimatı,

  d) Haberleşme Kayıt Defteri (Log Book), (Mobil çalışmada kayıt şartı aranmaz)

  e) Telsiz Yayın Kontrolü Yönetmeliği bulundurulur.

  Yer Değiştirme
  Madde 20- Amatör telsizciler, istasyon adreslerinin değişmesi durumunda yeni adreslerini ve coğrafi koordinatlarını TK Bölge Müdürlüklerine bildirirler. Yönetmelikte belirtilen denetimler sırasında bildirilen adresten sürekli ayrıldığı saptanan amatör belge sahipleri ile ilgili bir tutanak tutulur ve belge sahibinin ruhsatnamesi iptal edilir.

  Antenler
  Madde 21- Kullanılacak anten çeşitleri; cihazın gücüne, frekans bandına ve kullanılacak mahallin olanaklarına göre amatör telsizciler tarafından belirlenir. Anten kurulurken aşağıdaki kısıtlamalara uyulması zorunludur. Anten yüksekliği olarak anten besleme noktası dikkate alınır.

  a) Antenlerin monte edileceği yüksek kule ya da yapılarda Sivil Havacılık kurallarına göre ışıklandırma ve benzeri tedbirlerin alınması zorunludur.

  b) Trafiğe açık hava alanlarının civarında kurulacak anten tesisleri pistin iniş ve kalkış yönlerinde olmamak koşuluyla, hava alanı yetkilileri ile yapılacak koordinasyondan sonra aşağıdaki esaslar dahilinde kurulur.

  1) Antenin yerleştirileceği yerin deniz seviyesinden yüksekliği, amatörün antenin kuracağı yerin belirlenmesinden sonra tespit edilir.

  2) Hava alanı pistinin deniz seviyesinden yüksekliği DHMİ veya hava alanı yetkililerinden alınır.

  3) Antenin en yakın piste olan uzaklığı belirlenir.

  4) Antenin pist yüzeyinden olan azami yüksekliği, piste olan uzaklığın 100'e bölünmesi ile bulunur.

  5) Antenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 2 nci ve 4 üncü işlemlerin toplamı ile hesaplanır.

  6) Son olarak antenin yerden olan azami yüksekliği 5 inci ve 1 inci işlemlerin farkı ile bulunur.

  7) En yakın helikopter ve belirli sınırları olmayan deniz uçak iniş ve kalkış alanlarına 1500 metreden daha uzak yerlerde kurulacak olan anten yüksekliği için yukarıdaki işlemler dikkate alınmaz.

  c) Anten ile hava alanı arasında, yukarıdaki kısıtlamaları aşan yükseklikte bina, kule ve benzeri gibi yapılar varsa, bu yapıların yüksekliği geçilmemek kaydıyla hava alanı nedeniyle hesaplanan yükseklik sınırlamasına uyulmayabilir. Ancak bu durumda, yapıların ve antenin bulunduğu alanın, harita, çap veya onaylı kroki ile belgelenmesi gerekir.

  d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve amatör telsizciler haberleşmelerinde enterferansı giderici her türlü önlemi almakla yükümlüdürler. TK’ca belirtilen süre içinde enterferansın giderilmemesi halinde ihlali yapan, enterferansa sebep olan cihazın kullanımı durdurulur ve teknik sorunun giderildiği TK Bölge Müdürlüklerine bildirilmesine ve tekrar kullanımına izin verilmesine kadar kullanılamaz.

  e) Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarları ve ölçümleri sırasında mutlaka suni yük (dummy load) kullanılır.

  Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi Sahiplerine Ait İstasyonlar
  Madde 22- Yabancı telsiz ve radyo amatörlerine bu yönetmelik uyarınca verilen geçici amatör telsizcilik belgesinde kayıtlı olan cihazlar, bu kişilerin ülkemizde bulundukları süre içerisinde ve belgede belirtilen adreslerdeki istasyonlarda başka bir kayda gerek olmaksızın kullanabilirler.

  Türkiye'ye kendi telsiz cihazları ile gelmeyip, amatör telsizcilik faliyetinde bulunmak isteyen yabancı veya yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı amatör telsizciler, belgelerinin aslını yanlarında bulundurmak kaydıyla bir amatör telsiz istasyonunda çalışma yapabilirler.


  DÖRDÜNCÜ KISIM
  İşletme Kuralları


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amatör Telsiz İstasyonu Çalıştırma Usulleri


  Amatör Telsiz İstasyonda Yapılabilecek Çalışmalar
  Madde 23- Bir amatör telsizci, amatör telsiz istasyonunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

  a) Yönetmelik esaslarına göre amatör telsizciler arasında telsiz haberleşmesi,

  b) Amatör bandlarda çalışan cihaz ve anten imali ve denemeleri,

  c) Amatör istasyonların dinlenmesi,

  d) Gelişen ve yaygınlaşan haberleşme ve bilişim teknolojileri ile ilgili araştırma ve uygulamalar.


  İstasyonun Çalıştırılması ve Sorumlu Operatör Bulundurulması
  Madde 24- Bir amatör telsiz istasyonun çalıştırılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

  a) Bir amatör telsiz istasyonu ancak sorumlu bir operatörün bulunması halinde çalıştırılabilir.

  b) A sınıfı belge sahibi amatörler tüm istasyonlarda sorumlu operatör olarak görev yapabilirler.

  c) B sınıfı belge sahibi amatörler ancak bu belge için izin verilen frekanslarda çalıştırılan istasyonlarda sorumlu operatör görevi yapabilirler.

  d) Amatör telsiz derneklerine, eğitim ve öğretim kurumlarına, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarına ait istasyonlar ancak bir A sınıfı belge sahibi sorumlu operatör bulunması halinde çalıştırılabilir. Bu sorumlu operatörler TK Bölge Müdürlüklerine bildirilir.

  e) İstasyonlarda; sorumlu operatörün belgesinde belirtilen sınıfın kullanmasına izin verilen frekans bandı, emisyon tipi ve güçten başkası kullanılamaz.


  Belge Sahiplerinin Çalışma Koşulları
  Madde 25- Bir amatör telsiz istasyonun çalıştırılmasında aşağıdaki usüller uygulanır.

  a) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlarında bu sınıfa izin verilen tüm frekansları, emisyon tiplerini ve güçlerini kullanırlar. Bu amatörler çalıştıkları istasyonun çağrı işaretini kullanırlar.

  b) B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve ögretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyon sorumlu operatörünün gözetiminde ve sorumluluğunda, tahsis edilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği faaliyetlerde bulunabilirler. Bu amatörler de çalıştıkları istasyonun çağrı işaretini kullanırlar.

  c) A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir A sınıfı amatör telsizcinin hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilebilir. Bu çalışmaya katılan kişilerin isimleri haberleşme kayıt defterine işlenir.

  d) Özendirme ve eğitim amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan ve 5 W’ın altında çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilirler.

  Tekrarlayıcılar ve Özel Sistemler
  Madde 26- Bir amatör haberleşme sistemi için tekrarlayıcı ya da özel sistem tesis edilmesinde aşağıdaki usüller uygulanır.

  a) Tekrarlayıcılar ve özel sistemler ( Röle/Repeater, Cross Band Repeater, Simpleks Link Bağlantılı Geniş Alan Kapsayan Röle Sistemi ve benzeri sistemler) kısıtlı kaynak kullanımı ve koordinasyon gerektirmeleri nedeniyle sadece amatör telsiz dernekleri tarafından TK’na bildirimde bulunmak ve izin almak koşuluyla kurulabilir.

  b) TK frekans, güç, coğrafi konum, anten tipi, anten yüksekliği ve benzeri teknik özellikleri kapsayan koordinasyonu yapar.

  c) TK yapacağı planlamaya göre başvuruda bulunan derneklere her bantta birer adet röle frekansı tahsis eder. Gerektiğinde boş kalan röle frekansları, ek röle başvurusunda bulunan derneklere tahsis edilebilir.

  d) TK bölgelerin durumlarını gözönünde bulundurarak bir tanesi yurt sathında ortak kullanıma açık olacak şekilde her bantta iki adet röle frekansını, acil durum ve olağanüstü hal durumunda kullanılabilmesi için planlar. Bu frekanslarda kurulu mevcut röleler öncelikli olarak bu amaçla kullanılır. Cross Band bağlantılar öncelikle bu röleler arasında planlanır.

  e) Tekrarlayıcılar ve özel sistemlerin enterferanslardan korunması amacıyla uluslararası standartlarda belirlenen ton kontrol sistemleri (CTCSS) ve uzaktan tonla açma ve kapatma devreleri kullanılabilir. Dernekler veya sorumlu A sınıfı amatör telsizciler, röle istasyonundan kaynaklanacak enterferansın giderilmesi hususunda TK Bölge Müdürlüklerine karşı sorumludurlar.

  f) Digipeater, Simpleks Repeater, SSTV, FSTV, APRS, AMPR, AMPR Gateway, APRS Gateway, Internet Gateway ve benzeri kişisel haberleşme için kullanılan özel sistemler ise amatör telsizcilik belgesi sahipleri , Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve ögretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları tarafından da bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın istasyonlarındaki kayıtlı telsiz cihazları yardımıyla kurulup kullanılabilir. Bu gibi çalışmalarda frekans ve benzeri çakışmaların olmaması için amatör telsizciler kendi aralarında gerekli koordinasyonu sağlarlar.

  Uzaktan kumanda ile çalışma kuralları
  Madde 27- Uzaktan kumanda ile çalışma izni; amatör telsizcilik belgesi sahiplerine, amatör telsiz derneklerine ve eğitim ve ögretim ve araştırma kurumlarına verilebilir.

  Bir Amatör Telsiz İstasyonunun vericisinin uzaktan kumanda ile çalıştırılmasına izin veren ve TK Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş bulunan belgenin bir kopyası, uzaktan kumanda edilen vericinin bulunduğu yere asılır ve belge aslı sorumlu operatör tarafından saklanır.

  Amatör Telsiz İstasyonunun Tanıtım Kuralları
  Madde 28- Amatör telsiz istasyonlarının haberleşme sırasında kendilerini tanıtmalarında aşağıdaki usüllere uyulur.

  a) Amatör telsizcilik belgesi sahibi; haberleşme başlangıcında çağrı işareti ile kendisini tanıtır. Haberleşme sırasında uygun aralıklarla çağrı işaretini tekrarlar. Haberleşmenin sonunda da çağrı işaretini tekrarlayarak haberleşmeye son verir.

  b) Bir başkasına ait istasyonda çalışan amatör telsizciler o istasyon sahibinin çağrı işaretini kullanırlar.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Frekanslar, Yayın Tipleri, Bant Genişlikleri ve Güç Sınırlamaları


  Frekanslar, Yayın Tipleri ve Bant Genişlikleri
  Madde 29- Bu Yönetmeliğe uygun olarak,
  a) Amatör telsizcilik belgesine sahip telsizcilerin kullanmalarına izin verilen frekans bandları, maksimum yayın güçleri ve emisyon tipleri EK( 2 ) de gösterilmiştir.

  b) EK(2) deki frekans bandlarının karşılarında gösterilen açıklama rakamlarının ifade ettiği anlamlar EK(3) de yer almaktadır.

  c) İzin verilen emisyon tiplerini gösteren kısaltmaların ifade ettiği anlamlar ve emisyon tiplerinde müsade edilen maksimum bant genişlikleri EK(4) de gösterilmiştir.

  d) Frekans bandlarının karşılarında gösterilen "istasyon statüsü" kolonundaki harflerin anlamları;

  1) P (Primary Service = Birinci Öncelikli Servis): Bu frekans bandında birinci öncelikli çalışan servistir.

  2) S (Secondary Service = İkinci Öncelikli Servis): Bu frekans bandında ikinci öncelikli çalışan ve birinci öncelikli servisten gelen enterferansı kabul etmesi zorunlu olan servistir.

  e) Bir amatör telsiz istasyonunda bulundurulan cihazlar, olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesi ile ilgili durumlarda, Yönetmelikte belirtilen koşullar dahilinde amatörlere ait frekanslar dışında haberleşme için de kullanılabilir

  Kısıtlamalar
  Madde 30- Amatör telsizciler bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara ilave olarak aşağıdaki kısıtlamalara da uymak zorundadırlar.

  a) İzin verilen frekans bandlarında telsiz verici cihazı çalıştıran amatör telsizciler, EK( 2 ) nolu tabloda gösterilen güç sınırlarını geçemezler.

  b) Başlama ve bitiş zamanı önceden belli olmak kaydıyla, yarışma ve özel istasyon kurma ve benzeri hallerde ve anten güvenlik mesafeleri de dikkate alınarak , TK’nun izniyle, talep edilen ve geçici olarak izin verilen güçlerde yayın yapılabilir.
  c) Yayınlarda , değişik modların değişik bant genişlikleri gerektirmesi nedeniyle, hiçbir şekilde amatörlere ayrılan frekans band sınırları aşılamaz. Ancak acil durumlarda band başlarında yetkili istasyonlar tarafından yapılan haberleşme için bu sınırlama uygulanmaz.


  BEŞİNCİ KISIM
  Olağanüstü Hal ve Acil Durumlarda Çalışma


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Olağanüstü Hal ve Acil Durum Haberleşmesi

  Genel Kurallar
  Madde 31- Amatör telsiz istasyonlarının olağanüstü hallerde veya acil durumlarda Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilatına yardımcı olmak üzere kullanılmasında, amatör telsizcilik belgesi sahiplerinden, olağanüstü hallerde ve acil durumlarda görev almak isteyenlere ait istasyonların listesi, gerektiğinde görevlendirilmek üzere, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne, TK veya bulundukları bölgedeki TK Bölge Müdürlükleri tarafından her yıl bildirilir.


  Teknik Kurallar
  Madde 32- Olağanüstü hallerde; EK(5) de belirtilen frekanslar kullanılır. Olağanüstü hal telsiz haberleşmesi için kullanılan frekanslarda; Yönetmelikte belirtilen frekanslar için güç, emisyon tipi, servis tipi ve benzeri genel kısıtlamalara aynen uyulur.

  Acil durum haberleşmesinde veya tatbikat çalışmaları sırasında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait frekanslar, sadece acil durumlarda görevlendirilecek istasyonlar listesinde yer alan amatör telsizcilik belgesi sahiplerince kullanılabilir.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Haberleşme Yöntemleri


  Yapılmasına İzin Verilen Haberleşmeler
  Madde 33- Olağanüstü hal ve acil durum telsiz istasyonlarının, görev yapacakları bölge içindeki acil durumla ilgili tüm koordinasyon Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanır. Olağanüstü hal ilanı ile görev alacak amatör telsiz istasyonları Sivil Savunma Teşkilatının talimatı doğrultusunda haberleşme yaparlar.

  Bu haberleşmelerin amatörler arası koordinasyonu ise Acil Durum Kontrol İstasyonu veya istasyonları tarafından yapılır. Belirli bir bölgedeki acil durum haberleşmesini koordine etmekle görevli bu amatör telsizci veya telsizciler, TK’nın Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü’ne bildireceği A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri arasından Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü tarafından seçilirler. Bu seçimde Sivil Savunma Teşkilatı bünyesinde yer alan A sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesine sahip personele öncelik tanınır. Acil durumlarda diğer istasyonlar acil durum kontrol istasyonlarının yönlendirmelerine uyarlar.

  Olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesinde görev alan amatör telsiz istasyonları olağanüstü hal ilanı ile birlikte ancak,

  a) Aynı görevi yüklenmiş olan diğer amatör istasyonlarla,

  b) Olağanüstü hal ve acil durumlarda kullanılan kamuya ait istasyonlarla,

  c) Ulusal Acil Durum ve Olağanüstü hal nedeniyle çağrı yapan uluslararası istasyonlarla
  haberleşme yapabilirler.

  Amatör telsizcilerin Sivil savunma maksadıyla yaptıkları eğitim ve tatbikatlarla ilgili mesajların metin kısmının başına ve sonuna "EĞİTİM", iki istasyon arasında gönderilen tatbikat mesajlarının başına ve sonuna da "TATBİKAT" kelimesi ilave edilir.

  Görevin Sona Ermesi
  Madde 34- Olağanüstü hal durumunun yürürlükten kalktığının ilan edilmesi veya sivil savunma teşkilatının isteği halinde olağanüstü durumlarda görevli amatör telsiz istasyonlarının görevi sona erer.


  ALTINCI KISIM
  Yasaklamalar, Denetlemeler ve Cezai Müeyyideler


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Yasaklanan Uygulamalar, Yayınlar ve TK Yaptırımları


  Yasaklanan Uygulamalar ve Yayınlar
  Madde 35- Amatör telsiz istasyonlarında aşağıda belirtilen çalışmalar yapılamaz.

  a) Amatör telsiz istasyonunun bir bedel, herhangi bir maddi çıkar, doğrudan ve dolaylı yolla yapılan bir vaad karşılığı kullanılması,

  b) Amatörlere ayrılan frekans bantlarında ticari amaçlı radyo ve televizyon yayınlarının naklen veya banttan yayınlanması veya bu tür bir yayın yapılması,

  c) Olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesi haricinde, Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

  d) Üçüncü şahısların mesajlarının para, ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,

  e) Herhangi bir şekilde veya amaçla amatör telsiz istasyonları aracılığıyla müzik yayını yapılması,

  f) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,

  g) Yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV, PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararası amatör haberleşmelerde ve uygulamalarda kullanılan yöntemler dışında ; üçüncü şahısların yapılan haberleşmeyi çeşitli cihazlar ve yazılımlar kullanarak dinlemelerini engelleyecek şekilde , özel sistemler kullanarak , kriptolu olarak alınması veya gönderilmesi,

  h) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,

  i) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen ayrıcalıklar dışında üçüncü şahıslara kullandırılması,

  j) Amatör telsiz istasyonlarının kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,

  k)Tesadüfen kaydedilen veya dinlenen amatör telsiz servisi haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması,

  l) Hava seyrüsefer haberleşme sistemi bulunduran hava araçlarında amatör telsiz istasyonları kurulup işletilmesi,

  m) Amatör Telsizcilik Belgesi'nin geçerlilik süresi bittiği halde haberleşme yapılması,

  n) Olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesinde sivil savunma teşkilatı tarafından verilen talimatlar haricinde; Amatör Telsizcilik Belgesi'nin izin verdiği frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin dışında haberleşme yapılması,

  o) Olağanüstü haller dışında; TK Bölge Müdürlüklerinden izin alınmaksızın röle çalıştırılması,
  yasaktır.

  İdari Önlemler
  Madde 36- Amatör telsiz istasyonları bu Yönetmelikte belirtilen yasakları ihlal ettikleri takdirde;

  a) İstasyon sorumlusuna yapılan hatalı işlemi belirten bir uyarı yazısı gönderilir ve açıklama istenir. İstasyon sorumlusu uyarı yazısını belirtilen süre içinde detaylı olarak cevaplandırmak zorundadır. Yapılan değerlendirmede verilen cevapların yeterli görülmemesi ya da cevap verilmemesi halinde amatör telsizcilik ve/veya istasyon belgeleri iptal edilir; gerektiğinde TK veya TK Bölge Müdürlükleri tarafından yasal işlem başlatılır.

  b) Eğer ihlal teknik bir arızadan meydana geliyorsa, istasyon arıza giderilinceye kadar çalıştırılmaz. Arızanın giderildiği bir raporla TK Bölge Müdürlüklerine bildirilir. TK Bölge Müdürlükleri gerekli gördükleri takdirde istasyonlara çalışma izni vermeden önce TK laboratuarlarında test yaptırılmasını isteyebilir.


  İKİNCİ BÖLÜM
  Amatör Telsiz İstasyonlarının Denetlenmesi,
  Amatör Telsizcilik Belgesi ve İstasyon Ruhsatnamesinin İptali,
  İstasyonun Devri ve Çalışmasının Durdurulması


  Denetleme
  Madde 37- Amatör Telsiz İstasyonları TK Bölge Müdürlükleri'nce, yetki verilmiş personel tarafından denetlemeye tabi tutulur. Denetlemeler planlı veya ani olmak üzere iki şekilde yapılır. Planlı denetleme tarihleri istasyon sahiplerine önceden duyurulur. Denetlemelerde;

  a) İstasyonda kayıtlı cihazların dışında , kayıtsız cihazların bulunup bulunmadığı,

  b) İstasyonlarda tutulan kayıtların doğrulukları,

  c) Çalışmaların Yönetmelik esaslarına göre yürütülüp yürütülmediği,

  d) Amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi ve istasyon ruhsatnamesinde kayıtlı cihazlar,

  kontrol edilir.

  Bu denetlemeler sırasında bildirilen adresten sürekli ayrıldığı saptanan amatör telsizcilik belge sahipleri ile ilgili bir tutanak tutulur ve tutanak tarihinden sonra 6 ay içerisinde adres değişikliği bilgisi TK’na ulaşmayan belge sahibinin ruhsatnamesi iptal edilerek, ruhsatında kayıtlı cihazlar mühür altına alınır. Gerekli görülen durumlarda güvenlik kuruluşlarından da yardım istenebilir.

  Amatör Telsizcilik Belgesi ve İstasyon Ruhsatnamesinin İptali
  Madde 38- Amatör telsizcilik belgesi ve istasyon ruhsatnamesi aşağıdaki durumlarda iptal edilir.

  a) Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen yasaklamalara aykırı davranışların tesbiti halinde,

  b) 2813 sayılı Telsiz Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerin oluşması durumunda,
  iptal edilir.

  İstasyonun Devri
  Madde 39- Amatör telsizcilik belgesi ve istasyon ruhsatnamesinin iptali halinde veya amatör telsiz istasyon sahiplerinin istekleri durumunda , bu amatöre ait amatör telsiz istasyonu veya istasyondaki cihazlar, birlikte veya ayrı ayrı, A ve B sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi'ne sahip kişi veya kişilere 29 uncu maddede öngörülen belge sınıflarına belirtilen sınırlamalara uygun olmak kaydıyla ve TK Bölge Müdürlüklerinin onayı ile devredilebilir.

  İstasyonun Kullanılmasının Men Edilmesi
  Madde 40- Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve TYK ilanı halinde amatör istasyonların amatör telsizcilerce kullanılması ile ilgili her türlü tasarruf sorumlu ve görevli otoriteye aittir. Bu durumlarda ancak görevli otoritenin talimatıyla amatör telsiz haberleşmesi yapılabilir. Aksi durumlarda istasyonlar haberleşmeden men edilirler. TYK hükümleri saklıdır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Son Hükümler


  Uluslararası Uygulamalar
  Madde 41- Amatör telsizcilik ile ilgili olarak uluslararası organizasyonlar olan ITU, CEPT, IARU vb. kuruluşlar bünyesinde yapılan toplantılar sonucunda alınan kararlar TK’ca uygun görüldüğü takdirde uygulanır.


  Kaldırılan Hükümler
  Madde 42- 28/10/1991 tarihli ve 21035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Amatör Telsizcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  Geçici Hükümler
  Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce B sınıfı amatör telsizcilik belgesi alan kişilerin belgesi kendiliğinden A sınıfı belgeye dönüşür.

  Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce C sınıfı amatör telsizcilik belgesi olan kişilerin belgeleri kendiliğinden B sınıfı belgeye dönüşür.


  Yürürlük
  Madde 43- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.


  EK(1)

  AMATÖR TELSİZCİ ÇAĞRI İŞARETLERİNDE YER ALAN
  BÖLGE NUMARALARININ KAPSADIĞI
  İLLERİN LİSTESİ


  BÖLGE NO : 1

  EDİRNE
  İSTANBUL (AVRUPA)
  KIRKLARELİ
  TEKİRDAĞ
  BÖLGE NO : 2

  ANKARA
  BARTIN
  BİLECİK
  BOLU
  DÜZCE
  ESKİŞEHİR
  İSTANBUL (ASYA)
  KARABÜK
  KIRIKKALE
  KOCAELİ
  SAKARYA
  YALOVA
  ZONGULDAK
  BÖLGE NO : 3

  BALIKESİR
  BURSA
  ÇANAKKALE
  İZMİR
  MANİSA
  BÖLGE NO : 4

  AFYON
  ANTALYA
  AYDIN
  BURDUR
  DENİZLİ
  İSPARTA
  KÜTAHYA
  MUĞLA
  UŞAK

  BÖLGE NO : 5

  ADANA
  AKSARAY
  HATAY
  KARAMAN
  KONYA
  MERSİN
  NEVŞEHİR
  NİĞDE
  OSMANİYE
  BÖLGE NO : 6

  AMASYA
  ÇANKIRI
  ÇORUM
  KASTAMONU
  KIRŞEHİR
  SAMSUN
  SİNOP
  TOKAT
  YOZGAT
  BÖLGE NO : 7

  BAYBURT
  ERZİNCAN
  GİRESUN
  GÜMÜŞHANE
  KAYSERİ
  ORDU
  SİVAS
  TRABZON
  TUNCELİ
  BÖLGE NO : 8

  ADIYAMAN
  BİNGÖL
  DİYARBAKIR
  ELAZIĞ
  GAZİANTEP
  KAHRAMANMARAŞ
  KİLİS
  MALATYA
  MARDİN
  ŞANLIURFA
  ŞIRNAK

  BÖLGE NO : 9

  AĞRI
  ARDAHAN
  ARTVİN
  BATMAN
  BİTLİS
  ERZURUM
  HAKKARİ
  IĞDIR
  KARS
  MUŞ
  RİZE
  SİİRT
  VAN
  BÖLGE NO : 0

  TÜM ADALAR

  EK (2)  AMATÖR RADYO BAND PLANLARI

  BAND DALGA
  BOYU FREKANS BANDI HEBER LEŞME İST STA FREKANS BANDLA-RINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VERİCİ ÇIKIŞ GÜCÜ
  (Max.POW.) VERİCİ ÇIKIŞ GÜCÜ
  PEP SSB MÜSADEEDİLEN
  TELSİZ
  BELGE SINIFI İZİN VERİLEN EMİSYON TİPİ
  1,8 MHz 160 m 1810-1840 kHz
  1840-1850 kHz AÇIK
  AÇIK P
  S 1,12 9 W
  9 dBW 30 W
  15 dBW A1A, J3E
  3,5 MHz 80 m 3500-3610 kHz
  3775-3800 kHz AÇIK
  AÇIK P
  S 2,1,10 75 W
  19 dBW 75 W
  19 dBW A1A
  A1B
  7 MHz 40 m 7000-7100 kHz AÇIK P 2 A2A
  10 MHz 30 m 10100-10150 kHz AÇIK S 2,4,5 75 W
  19 dBW A3C
  F1A
  14 MHz 20 m 14000-14250 kHz
  14250-14350 kHz AÇIK
  AÇIK P
  P 2,3,3 75 W
  19 dBW A F2B
  F2A
  18 MHz 17 m 18068-18168 kHz AÇIK S 1,3 H3E
  21 MHz 15 m 21000-21150 kHz
  21151-21450 kHz AÇIK
  AÇIK P
  P 2,3
  3 J2A
  J2B
  24 MHz 12 m 24890-24990 kHz AÇIK S 1,2,3 J3C,
  J3E, R3E
  30 MHz 10 m 28000-29700 kHz AÇIK P 2,3,6,11 A1A
  50 MHz 6 m 50-52 MHz İzinle Açık S 1,11 A1B
  144-146 MHz 2 m 144-146 MHz AÇIK P 2,3,7,8,9,11,
  16,17 400 W
  26 dBW A2A
  A2B
  430.200-430.700 MHz AÇIK S A3C
  431.550-431.825 MHz AÇIK S A3F
  430-440 MHz 70 cm 432,000-432,975 MHz AÇIK S 3,7,8,9,11,
  14,15,16 C3F
  F1A
  433.400-433.575 MHz AÇIK S F1B
  435.000-437.975 MHz AÇIK S F2A
  439.150-439.425 MHz AÇIK S A –B F2B
  1,3 GHz 23 cm 1240-1300 MHz AÇIK S 3,7,8,9,11,14,
  15,16 75 W
  19 dBW F3E
  F3F
  5,7 GHz 6 cm 5650-5670 MHz
  5820-5850 MHz AÇIK
  AÇIK S
  S 3,12 G3E
  H3E
  10 GHz 3 cm 10450-10452 MHz AÇIK S 3 J2A
  24 GHz 12 mm 24000-24050 MHz AÇIK P 3,13 J2B
  47 GHz 6 mm 47000-47200 MHz AÇIK P 3,13 J2C
  75 GHz 4 mm 75500-76000 MHz AÇIK P 3 J3E
  142 GHz 2 mm 142000-144000 MHz AÇIK P 3 J3F
  R3E


  EK(3)
  FREKANS BANTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  (1) Bir rakamı; Türkiye'de öncelikle sabit hizmetlere istasyonlar için uygun bant temin edildiğinde amatör hizmeti için tahsis edilebileceğini ,

  (2) İki rakamı; 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta frekanslarının olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanıldığını, ancak amatör telsiz istasyonlarında bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmaları süretiyle kullanılabileceğini,

  (3) Üç rakamı; bu bandın amatör ve amatör uydu haberleşmesinde kullanılabileceğini,

  (4) Dört rakamı; bu bandın Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayrıldığını, ancak olağanüstü hallerde 10100 KHz nokta ferkansının resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla kullanılabileceğini,

  (5) Beş rakamı; bu bandda yanlız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabileceğini,

  (6) Altı rakamı; F3E ve G3E emisyonlarının 28.000 - 29.500 MHz arasında kullanamayacağını ,

  (7) Yedi rakamı; el telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W'ı geçemeyeceğini,

  (8) Sekiz rakamı; el telsizlerinin istasyon dışında portatif olarak kullanılabileceğini ,

  (9) Dokuz rakamı; Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabileceğini,

  (10) On rakamı; Uluslararası Amatör DX kullanımını,

  (11) Onbir rakamı; bu bandda yapılacak çalışmaların, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis planına uygun olarak,TK'ca düzenlenen band planına göre yapılacağını,

  (12) Oniki rakamı; J3E emisyonunun sadece 1832 - 1835 kHz band aralığında kullanılabileceğini,

  (13) Onüç rakamı; bu bandda ISM (Industrial, Scientific and Medical) yani SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul edilmesinin zorunlu olduğunu ,

  (14) Ondört rakamı; FSTV emisyonlarının; 434 - 440 MHz (A3F emisyon çeşidi kullanılmaz), 1240 - 1256 MHz ve 1270 - 1286 MHz frekans aralıklarında kullanılabileceğini,

  (15) Onbeş rakamı; 435 - 438 MHz ve 1260 -1270 MHz bandı dışındaki frekansların, TK'nca yapılacak planlamaya göre kullanıma açılacağını,

  (16) Onaltı rakamı; sadece olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesinde TK’dan izin alınmak şartı ile ve izin verilen frekansta cross band sisteminin kulllanılabileceğini,

  (17) Onyedi rakamı; bu bandda kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücünün 25 W’ı geçemeyeceği,

  ifade eder.

  EK(4)

  EMİSYON TİPLERİ

  Kısaltmalar Emisyon Çeşidi İzin Verilen Max.
  Band Genişliği

  A1A Genlik modülasyonlu,çift kenar band, modüle edici
  alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek
  kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle
  çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını. 100 Hz

  A1B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici
  alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek
  kanallı, otomatik telgraf yayını. 100 Hz

  A2A Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici
  alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanal-
  lı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalı-
  şan, kulakla alınabilen telgraf yayını. 2.1 kHz

  A2B Genlik modülasyonlu,çift kenar band, modüle edici
  alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı
  otomatik telgraf yayını. 2.1 kHz

  A3C Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva
  eden tek kanallı faksimil. 3 kHz

  A3F Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi,
  ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 10.5 MHz

  C3F Genlik modülasyonlu, artık yan bant analog bilgi
  ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 7.25 MHz

  F1A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı
  kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı,
  kulakla alınabilen telgraf yayını. 304 Hz

  F1B Frekans modülasyonlu,modüle edici alt taşıyıcı
  kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı
  otomatik telgraf yayını. 304 Hz

  F2A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı
  kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı,
  kulakla alınabilen telgraf yayını. 1.42 kHz

  F2B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı
  kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı,
  otomatik telgraf yayını. 1.42 kHz

  F3E Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden
  tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz'in altındaki
  frekans bandlarında maksimum band genişliği
  6 kHz'dir.) 16 kHz

  F3F Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden
  tek kanallı televizyon yayını. 6 MHz


  G3E Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek
  kanallı telefon yayını.( 29.7 MHz'in altındaki
  frekans bandlarında maksimum band genişliği
  6 kHz'dir.) 16 kHz

  H3E Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, tam taşıyı-
  cılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon
  yayını. 3 kHz

  J2A Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı
  bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı lkullanan,
  sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alına-
  bilen telgraf yayını. 134 Hz

  J2B Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı
  bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sa-
  yısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf
  yayını. 134 Hz

  J3C Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı
  bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı
  faksimil. 3 kHz

  J3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı
  bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon
  yayını. 3 kHz

  J3F Genlik modülasyonlu , tek kenar band, taşıyıcısı
  bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı te-
  levizyon yayını. 6 MHz

  R3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış
  veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva
  eden tek kanallı telefon yayını. 3 kHz  EK (5)


  Olağanüstü Hal ve Acil Durum Haberleşmesinde Buluşmak İçin Öncelikle Kullanılacak Olan Amatör Frekansları  1810-1825 kHz 160 m

  3500-3550 kHz 80 m
  3775-3790 kHz

  7000-7010 kHz 40 m
  7079-7100 kHz

  10100-10150 kHz 30 m

  14047-14053 kHz 20 m
  14220-14230 kHz
  14331-14350 kHz

  21047-21053 kHz 15 m
  21228-21267 kHz

  28550-28750 kHz 10 m
  29237-29273 kHz

  144.500-144.600 MHz 2 m


  • 430 MHz ve daha yukarısındaki Amatör Frekansların , gereğine göre TK tarafından planlanan bölümleri
  Düzenleyen ta2ey : 18-03-2004 at 22:19

 2. #2
  Honorary Moderator
  Giriş Tarihi
  12-11-2003
  Mekan
  68 Aksaray
  Yaş
  42
  Mesajlar
  1,670
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  10

  Bilgi için Teşekkürler
  Bu yönetmelikte benim en cok sevindigim nokta yaş sınırının düşürülmüş olması
  cunki gençlerimizde bu işe hevesli insanlar war ama bu yaş haddinden dolayı yapamıyorlardı
  eh artık o sorunda kalktı
  herkese başarılar şimdiden
  Saygılar

 3. #3
  Honorary Moderator
  Giriş Tarihi
  12-11-2003
  Mekan
  68 Aksaray
  Yaş
  42
  Mesajlar
  1,670
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  10

 4. #4
  Member
  Giriş Tarihi
  30-10-2004
  Mekan
  35 İzmir
  Yaş
  64
  Mesajlar
  125
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  37042

  slm ben Ahmet Baycu Eskişehirde amatörlükle uğraşan varmı hala? klasik telsizcilik yapanları kastettim. Mors unutuldu gibi geliyor bana.Konuşalım iyi günler dilerim.

 5. #5
  Honorary Moderator
  Giriş Tarihi
  12-11-2003
  Mekan
  68 Aksaray
  Yaş
  42
  Mesajlar
  1,670
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  10

  Eskişehirde amatör abilerimiz cok tur Hatta TRAC eskişehir subeside faal bir şubedir
  Bu konuda isterseniz onlarla irtibata gecerseniz daha detaylı bilgi alabilirsiniz
  Saygılar

 6. #6
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  10-05-2007
  Mesajlar
  10
  Üye No
  348492

  tşk ..

 7. #7
  Senior Member
  Giriş Tarihi
  17-01-2006
  Mekan
  78 Karabük
  Yaş
  52
  Mesajlar
  907
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  176599

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi kaliteDVD Mesajı Göster
  tşk ..
  neye teşekkür ettiginizin farkında degilsiniz sadece mesaj yazmak için lütfen teşekkür etmeyin çünkü 2004 yılında yazılan yazıyı dikkate almışsınız.forum bilgi paylaşma yeri
  Düzenleyen safran69 : 01-08-2007 at 01:32 Sebep: yazım hatası

 8. #8
  New Member
  Giriş Tarihi
  20-10-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  11
  Üye No
  34994

  bilgi icin tesekürler dostum


Gönderme Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konuda cevap yazamazsınız
 • Eklenti yapamazsınız
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •  
 • BB Kodları Açık
 • Smiley'ler Açık
 • Resim Kodları Açık
 • Video Kodları Açık
 • HTML Kodları Kapalı